REGULAMINY

Regulamin korzystania z biblioteki Publicznego Gimnazjum Katolickiego
im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu


1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. 
2. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych. 
3. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko. 
4. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca. Lektury szkolne wypożyczane są na dwa tygodnie.
5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek. 
6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie na kolejne dwa tygodnie
7. Po upływie dwóch tygodni uczeń dostaje pisemne wezwanie do zwrotu książki następnego dnia. Jeśli nie odda jej lub nie przedłuży, otrzymuje -1 pkt za każdy dzień, aż do dopełnienia formalności.
8. Uczeń, który nie zwróci wypożyczonych książek do dnia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej oceny końcoworoczne, może mieć obniżone zachowanie o jedną ocenę. Dotyczy to również klas trzecich.
9. Na koniec roku uczniowie klas III gimnazjum i III liceum są zobowiązani do przedłożenia w bibliotece karty obiegowej.
Uczniowie klas I i II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Natalii Tułasiewicz mają możliwość wypożyczania książek z księgozbioru biblioteki także na okres letnich wakacji i ferii zimowych.
10. Czytelnikowi nie wolno brać samemu książek z księgozbioru podręcznego. 
11. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom. 
12. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
13. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów. 
14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu), należy ją odkupić bądź zwrócić inną przydatną bibliotece książkę (decyduje bibliotekarz), o równej lub większej wartości. 
15. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki. 
16. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. 
17. Uczniowie, którzy do końca roku szkolnego nie zwrócą wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów mają wstrzymane świadectwo do momentu rozliczenia się z biblioteką. 
18. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną. 
19. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Regulamin korzystania z komputerów:


1. Z komputerów zainstalowanych w bibliotece szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet i korzystania z programów multimedialnych.
3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych, np. wyszukiwanie informacji w celu pisania referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych 
w Internecie. 
4. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), przeglądania portali społecznościowych, wysyłania sms-ów, do chat-u, lub do gier.
5. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
6. Użytkownicy mogą korzystać z programów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece. 
7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów 
i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach komputera.
8. Własnych nośników można używać tylko po zgłoszeniu tego bibliotekarzowi i po sprawdzeniu ich programem antywirusowym.
9. Zbiory multimedialne udostępniane są na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń (wyjątek stanowią nauczyciele).
10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi dla uczniów 1 godzinę.
11. Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi wypożyczone programy.
12. U dyżurnego bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.
13. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych. 
14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi. Za uszkodzenie lub zawirusowanie komputera spowodowane umyślnie odpowiada użytkownik ponosząc koszty naprawy.
15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
17. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
18. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.
19. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych.
20. W przypadku stwierdzenia złamania obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
21. W przypadku niedostosowania się do obowiązującego regulaminu użytkownik będzie miał zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece (na czas określony przez bibliotekarza).
22. Uczniowie, którzy przeszkadzają innym, mogą zostać wyproszeni z biblioteki.

Regulamin Biblioteki, Czytelni i Centrum Komputerowego jest załącznikiem do regulaminu Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz